نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌های اجتماعی تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]

ا

 • اختفا پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]
 • ارتباطات اجتماعی نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • استان البرز تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • استان البرز چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • استاندارد سازی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • استخدام چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • استراتژیک بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]
 • اسکان غیررسمی تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • اسکان غیررسمی تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]
 • افزایش تعاملات اجتماعی بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • امنیت حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • امنیت بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • امنیت تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • امنیت ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • امنیت بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • امنیت اجتماعی حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • امنیت اجتماعی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • امنیت روانی حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • امنیت سایبری نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • امنیت فضایی بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • اینترنت ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • اورژانس اجتماعی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]

ب

پ

 • پارک ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]
 • پیشگیری نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • پیشگیری نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]
 • پیشگیری از جرم نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • پیشگیری از جرم تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • پیشگیری از مهاجرت تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]
 • پیشگیری وضعی و اجتماعی نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • پلیس تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • پلیس سایبری نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • پوشش پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]

ت

 • تأثیر تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • ترافیک بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • تفکر استراتژیک بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]
 • تلویزیون ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]

ج

 • جرم تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • جرم نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • جرم نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]

چ

 • چابکی سازمانی بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]

ح

 • حاشیه نشینی حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • حاشیه‌نشینی تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • حاشیه‌نشینی تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • حاکمیت قانون بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]
 • حقوق شهروندی بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]
 • حقوق و مزایا چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]

خ

 • خطرپذیری ارزیابی خطر زلزله با استفاده از مدل AHP در ایجاد امنیت شهری بخصوص اماکن انتظامی (مطالعه موردی: اماکن انتظامی حاشیه‌ی بزرگراه شمالی استان البرز) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-40]

ر

 • روان‌سازی ترافیک بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]

س

 • سازمان بهزیستی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • سازمان ها و ادارات کرج بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • سیاست راهبردی. نیروی انتظامی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • سامانه فوریت های 110 صرفه‌جویی در منابع و تسریع در رسیدگی به فوریت‌های پلیسی 110 بر پایه مشترکین تلفن همراه(GPS & BTS) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 29-50]
 • سامانه موقعیت یابی صرفه‌جویی در منابع و تسریع در رسیدگی به فوریت‌های پلیسی 110 بر پایه مشترکین تلفن همراه(GPS & BTS) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 29-50]
 • سبک زندگی ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • سرعت بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • سکونت تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • شهر ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]

ط

 • طراحی محیطی بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • طلاق تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]

ظ

 • ظرفیت بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]

ع

 • عوامل جرم‌زا نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]

ف

 • فضاهای عمومی شهری بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • فقر تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • فناوری اطلاعات نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]
 • فناوری های نوین تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]

ک

 • کرج ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • کشف خودرو مسروقه تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • کشف و پیشگیری از جرم نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • کودک ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • کودک آزاری نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]

م

 • ماهواره ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • میدان توربو بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • مدیریت یکپارچه بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • مناطق حاشیه نشین بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • مهارت ارتباطی نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • مهدی‌آباد تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]

ن

 • نیروی انتظامی بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]
 • نیروی انتظامی چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • نیروی انسانی چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • نگهبان محله نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]

و

 • وظایف قانونی بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]

ه

 • هوش سازمانی بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]