نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • آنتروپی کارکنان آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]

ا

 • ابزارهای امنیتی شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 9-29]
 • ابعاد برون سازمانی الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • ابعاد درون سازمانی الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • اتباع افغانی و شهرستان کرج شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 9-29]
 • اتباع بیگانه چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • اجتماع و فرهنگ مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]
 • احساس امنیت آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • احساس انتظام بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • اختلافات خانوادگی مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]
 • ارزش راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • استان البرز راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • استان البرز چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • استحکام درونی نظام ج.ا.ا نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]
 • اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 9-36]
 • اعتباراسنادی تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • البرز معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • امنیت بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • امنیت اجتماعی راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]

ب

 • بیانیه گام دوم انقلاب اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 29-55]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]

پ

 • پیشگیری بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • پیشگیری از جرم چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • پیشگیری انتظامی چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • پلیس آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • پلیس بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]

ت

 • تصادفات الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • تضمین تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]

ج

 • جامعه راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • جرم معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • جرم بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • جوانان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]

چ

 • چالش ها تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • چالش ها و راه‌کارها چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]

ح

 • حاشیه‌نشینی معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • حاکمیت نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]
 • حضور فیزیکی بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • حقوق بشر امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • حقوق شهروندی امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • حقوق شهروندی اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 29-55]

خ

 • خودکشی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]

د

ر

 • راهکارها تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • رضایت زناشویی بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 9-36]
 • رفتار رانندگی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • رویکرد امنیتی دولت محور امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • رویکرد امنیتی شهروندمحور امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]

ز

 • زوج مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]

س

 • سرقت به عنف چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • سلامت معنوی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • سلامت هیجانی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]

ش

 • شکاف نسلی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • شهید قاسم سلیمانی بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • شهر معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • شهرستان کرج نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • شیوه های امنیتی شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 9-29]

ط

 • طلاق مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]

ع

 • عابرین پیاده الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]

غ

 • غیرفیزیکی بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]

ف

 • فرهنگ ترافیک نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • فقر معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]

ک

 • کرج بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • کلید واژه: پلیس تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]

م

 • مدل تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]
 • مراحل گشایش تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • مردم تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]
 • معضل معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • منزلت تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]

ن

 • ناجا اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 29-55]
 • نیروی انتظامی (ناجا) آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • نظام نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]
 • نظم بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • نوآوری اجتماعی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]

و

 • ویژگی های شخصیتی بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 9-36]