اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد شاه محمدی

دکتری برون سازمانی

mohammad.shm1347gmail.com

علی جهان خواه

دکتری تخصصی حقوق برون سازمانی

alb_tahghighpolice.ir

مصطفی پیرعلی

حقوقی-اطلاعاتی امنیتی-مبارزه با مواد مخدر درون سازمانی

pirali313gmail.com

مریم ثابتی

جامعه شناسی برون سازمانی

sabeti.maryamgmail.com

احمد سوری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

souri.ahyahoo.com