دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، بهار 1397 
3. بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز

صفحه 55-71

دکتر امینه کاشانیان؛ دکتر جواد کرمخانی؛ سید محمد صالحی؛ پروین گراوند