دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1395 
3. جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری

صفحه 61-75

شهرزاد عموزاد؛ آیدا حسین زاده؛ مجتبی قلی پور گشنیانی