دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1394 
2. آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان

صفحه 25-39

محمد حسین عباس نژاد؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ حسن امیرآبادی