دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1393 
6. راهکارهای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین (اسکان غیر رسمی)

صفحه 117-129

علی­اصغر رضوانی؛ علی­اصغر رضوانی؛ علی­اصغر رضوانی؛ علی سلطانی تبار؛ کیانوش سلطانی منش