دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1393 
5. تاثیر حاشیه­ نشینی بر وقوع جرم و ناامنی

صفحه 83-96

مهرداد سرداری پور؛ بنفشه رستادمهر


6. نقش سبک های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه

صفحه 97-113

برزو امیرپور؛ محمد اقبالی؛ کیانوش امینی؛ نرگس فتحی احمدسرائی؛ مریم کلهرنیا گلکار