آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در ناجا مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق سعی شده ضمن شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی در ناجا با توجه به فرماندهی انتظامی استان البرز، نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور در قالب مدل تحلیلی سه شاخگی در ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای اقدام شود و تأثیر هر یک از آن­ها بر عملکرد سازمان در قالب چهار فرضیه مورد آزمون قرار گیرد. برای زمینه نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز است که از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گردیده، روایی آن توسط کارشناسان مورد تأیید واقع شده و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 971/0 برآورد گردیده است. از نرم‌افزار SPSS جهت تحلیل آماری داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ابعاد زمینه‌ای شامل تکریم ارباب رجوع، محیط سیاسی و شرایط اقتصادی بیشترین تأثیر را بر منابع انسانی این فرماندهی داشته و ابعاد ساختاری شامل ارزیابی عملکرد، انتصابات و ارتقای شغلی، سیستم مکانیزه اطلاعات، سیستم پرداخت، گزینش، ساختار سازمانی و بهبود روش‌ها به ترتیب در اولویت بعدی قرار می­ گیرند. در نهایت ابعاد رفتاری شامل فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، رهبری، آموزش، بالندگی و امنیت شغلی از کم­ترین آسیب برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها