واکاوی نظریه پنجره های شکسته با بررسی تغییرات کالبَد شهری درپیشگیری ازجرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی معماری، پارس،موسسه آموزش عالی هنر ومعماری،تهران،ایران

چکیده

بررسی نظریه پنجره شکسته و تطبیق آن با تغییرات کالبد شهری در باب پیشگیری از جرم که تأثیر زیادی در سیر پژوهش ها و نظریات و پروژه های شهری انجام شده دارد، شایان ذکر است شناخت این قبیل نظریات می تواند به شناخت چگونگی ساختار روابط محیط جرم و پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. ارتباط بین شهر و جرم از آن رو است که ویژگی­ های فضایی- محیطی شهر می تواند پرورش دهنده جرائم خاصی باشد. افزایش میزان جرم در شهرها معماران و شهرسازان را به فکر دستیابی به راه­ حل مناسبی در راستای پیشگیری از جرم انداخته است، مسلماً پیشگیری از جرم، امروزه منوط به شناخت عوامل جرم زا است و با برنامه‌ریزی در عوامل معماری محیط، در سطح شهر می توان در کاهش جرم تاثیرگذار بود. در نظریه پنجره شکسته این نکته اثبات شده است که مراقبت از محل‌های عمومی به میزان زیادی موجب کاهش جرم می‌شود. نظریه پنجره شکسته با کنترل محیط تا حدی در میزان انگیزه و زمینه بروز جرم، نقش مثبتی داشته است؛ از این رو طراحی شهری می‌تواند از طریق تغییر در کالبد شهری مانع از ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه شود. تعمیر نشدن یک پنجره شکسته این پیام را صادر می­ کند که کسی مراقب اوضاع نیست و در نتیجه موجب صدمات بیشتر می‌شود. پژوهش حاضر با روش علّی، توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته و شیوه جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، با مراجعه به کتب، مقالات معتبر داخلی است. بر اساس یافته ها استفاده از نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و به کار گرفتن آن در شهرسازی، اصطلاحاً مانع شکسته شدن پنجره­ های بعدی شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین نوع معماری و شهرسازی، شیوه طراحی فضای شهری و تغییرات کالبدی با پیشگیری از وقوع جرم در شهرها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها