پیامدهای امنیتی انتظامی اپیدمی کرونا و ارائه راه‌کارهای پیشگیری و کنترل آن در استان البرز (مطالعه موردی شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه شیوع کرونا ویروس[1] تبدیل به یک بحران بزرگ جهانی شده و کشورهای زیادی از جمله ایران را درگیر کرده است. این ویروس تهدیدکننده زیست و امنیت آدمیان، زندگی اجتماعی را به شدت مختل کرده و از حالت یک پدیده اجتماعی خارج و به یک مسئله، بلکه بحران اجتماعی در دنیا تبدیل شده است. این موضوع در استان البرز به‌ویژه شهرستان کرج با توجه به ویژگی­ های دموگرافیکی، اجتماعی و سیاسی خاص، نمود بیشتری یافته و پیامدهای امنیتی انتظامی مشهودی داشته که این تحقیق به دنبال احصا و بررسی و تحلیل این پیامدها بوده است. روش تحقیق در این مطالعه با توجه به هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده­ ها توصیفی اکتشافی است که به طریق پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل فرماندهان و مدیران حوزه­ های امنیتی انتظامی ناجا و غیر ناجا و هم­چنین اساتید دانشگاه و نخبگان مطلع در این حوزه ها در شهر کرج می باشند. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسنادی، مصاحبه و پرسش­نامه صورت گرفته است. یافته­ ها و نتایج نشان داد پیامدهای مالی  به‌ویژه کلاه­برداری به اشکال مختلف در ایام کرونا افزایش چشمگیری داشته است؛ هم‌چنین سرقت از اماکن عمومی، اختلافات خانوادگی، اضطراب و هراس اجتماعی از جمله جرائم و آسیب های اجتماعی قابل توجه در ایام همه­ گیری کرونا بوده است.
 
[1]. Coronavirus

کلیدواژه‌ها