شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم ترین مسائلی که کشور ایران را طی دهه های آینده درگیر ساخته است مهاجرت های بی‌رویه اتباع بیگانه (به ویژه افغان­ ها) به کشور بوده و حضور اتباع بیگانه دارای اثرگذاری ها و بازتاب‌های مختلف می باشد. عدم توجه به این چالش­ های امنیتی منجر به اثرگذاری های منفی بسیاری از جمله کاهش امنیت، افزایش جرم، افزایش پرونده­ای قضایی، افزایش زندانیان اتباع افغان و در نهایت کاهش امنیت ملی می گردد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی اثرات و شیوه­ های امنیتی آشکار و پنهان مؤثر در کنترل اتباع افغانی مقیم کرج است.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و به­ صورت کیفی و از نوع تحلیل محتوای جهت‌دار است. داده‌ها با مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری شده است.  جامعه آماری شامل 19 نفر از متخصصین حوزه مسایل امنیتی مرتبط با مهاجران افغان که به­ صورت هدفمند تمام شمار تا اشباع نظری مصاحبه­ ها انتخاب شده و از فرآیند ساختاریافته برای ثبت، نوشتن و تفسیر داده‌ها استفاده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از فنون خلاصه‌سازی و کُدگذاری باز و محوری برای تحلیل مصاحبه ها به کمک نرم افزار مکس­ کیودی استفاده‌ شده است.
یافته ­های تحقیق نشان داد که در چهار حوزه اثرگذاری بر امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت فرهنگی شناسایی شده؛ شیوه ها، ابزارها و روش های امنیتی در کنترل اتباع افغانی مقیم کرج با رویکرد آشکار و پنهان در چهار حوزه امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار می­گیرد.
بر اساس یافته های پژوهش به ترتیب در ابتدا استقرار ابزارهای امنیتی در کنترل اتباع افغانی با رویکرد آشکار و پنهان در اولویت قرار گیرد؛ سپس شیوه ها و روش های امنیتی در کنترل اتباع، مورد استفاده قرار گیرد و متولیان امر مهاجرت برخوردهای قانونی و سخت­گیرانه در این خصوص داشته باشند.

کلیدواژه‌ها