تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در اعتبارات اسنادی پرداخت بهای کالا یا خدمات به نفع فروشنده ( ذینفع اعتبار ) تضمین گشته و فروشنده مدارک و اسناد مقرر و لازم را به بانک تقدیم و وجه آن را از بانک دریافت می نماید بانک نیز اسناد و مدارک یادشده راکه از فروشنده تحویل گرفته است به خریدار تحویل می نماید و از این طریق خریدار را مطمئن می کند تا زمانی که اسناد و مدارک مالکیت مورد قراردادی را تحصیل ننموده وجهی نیز پرداخت نخواهد کرد با این حال خود بانک هم از نوعی تضمین در مقابل دستوردهنده افتتاح اعتبار ( مشتری )برخوردار است که استرداد وجه اعتبار پرداختی به فروشنده از ناحیه مشتری را تضمین می نماید.
ولی متاسفانه این نوع پرداخت موجبات سوء استفاده را نیز برای کلاهبرداران فراهم می نماید و موجبات خروج ارز از کشور و واردات کالا های بی ارزش در مقابل آن می شود که جلوگیری از این امر در نظام بانکی ما اهمیت زیادی دارد و می بایست مواردی که موجب سوء استفاده از اعتبار اسنادی شده است را یافته و راهکارهایی که اگر انجام میگرفت مانع از به چالش کشیدن آنها می شد را نیز شناسایی نمود تا با اتخاذ آن در گشایش های جدیداعتبار اسنادی در کشور بتوان مانع به چالش کشیده شدن اعتبار اسنادی که نهایتاً منابع بانک ها را درگیر نموده و حجم پرونده های قضایی را بیشتر می نماید شد.

کلیدواژه‌ها