چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سرقت به عنف یکی از جرایم خشنی است که وقتی توسط اتباع خارجی به وقوع بپیوندد ضمن اینکه باعث حساسیت و تبعات متعدد امنیتی می گردد، مشکلات ناشی ازشناسایی هویت و نیز تشابهات متعدد هویتی آنها، پیشگیری انتظامی ازجرائم آنان به ویژه سرقت به عنف را با مشکلات و چالش های فراوانی مواجه کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با رویکرد اکتشافی، چالش‌های پیشگیری انتظامی از جرم سرقت به عنف توسط اتباع خارجی در استان البرز را مورد کاوش قرار داده، و همچنین راهکارهایی دراین خصوص ارائه دهد.
روش: نظر به اینکه پژوهش حاضر به منظور شناسایی چالش‌های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع خارجی در استان البرز انجام خواهد شد و موجب افزایش دانش موجود نسبت به موضوع پژوهش می‌شود از نوع توسعه ای بوده و به علت این که نتایج پژوهش برای نیروی انتظامی قابل بهره برداری است از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. بنابراین این پژوهش از نوع توسعه‌ای و کاربردی است.جامعه آماری افسران پلیس آگاهی می باشد که تا اشباع نظری با 30نفرمصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است.
یافته ها : یافته‌های پژوهش شامل دست‌یابی به تعداد 38 چالش که شامل ؛حوزه پیشگیری وضعی 10 مورد، حوزه کیفری 6 مورد، حوزه اجتماعی 5مورد، حوزه اطلاعاتی 10 مورد و حوزه عملیاتی7 مورد می باشد.
نتابج : نتیجه پژوهش دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد که شرایط علّی از قبیل عوامل کنترلی، هویتی، روانی، فرهنگی و اقتصادی و شرایط زمینه ای مانند وجود کوره های آجر پزی، ساختمان های نیمه کاره، باغات و .. دربوجود آمدن چالش های پیشگیری از سرقت به عنف توسط اتباع نقش دارد.

کلیدواژه‌ها