تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی- دانشکده مدیریت منابع -دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دکتری علوم دفاعی راهبردی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: منزلت اجتماعی، متغیری اثرگذار در نحوه انجام ماموریت­ ها و وظایف نیروی پلیس می­ باشد؛ چرا که این نیرو مستقیماً با مردم در تماس بوده و فقط در صورتی می ­توانددر انجام ماموریت­ های خود موفقیت مطلوبی کسب کند که از منزلت اجتماعی مناسبی برخوردار باشد. روش پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته می­ باشد که پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. جامعه آماری تمامی شهرستان­ های استان البرز که با توجه به میزان جمعیت شهرستان ­ها به­ صورت سهمیه ­ای 384 به ­عنوان نمونه آماری انتخاب شده ­اند و با استفاده از روش ­های آمار توصیفی و آزمون­های آماری فریدمن و تی­تک نمونه­ ای به تجزیه و تحلیل یافته­ ها صورت پذیرفته است. یافته­ ها بیانگر آن است که پلیس از منظر منزلت اجتماعی در شاخص ­های وجهه، اعتماد اجتماعی، ارتباط با مردم، مشارکت مردمی، کارآمدی، سرمایه جسمانی، سرمایه اخلاقی و مذهبی، سرمایه شخصی و ذهنی و تعلق شغلی در منظر مردم با توجه به نتایج آزمون­ های آماری در حد قابل قبول و معنی­داری می­ باشد. نتیجه ­گیری: با توجه به اینکه منزلت اجتماعی پلیس در استان البرز در حد مطلوبی می ­باشد افسران پلیس می ­توانند احساسات روانی- درونی مثبت داشته باشند؛ به ­گونه ­ای که بر جنبه ­های مثبت شغلی خود تمرکز داشته و باعث افزایش بهره­وری آن ­ها گردد؛ برعکس، اگر افسران منزلت اجتماعی شغلی کمتری داشته باشند، این موضوع می­ تواند به عملکرد و وظایف آنان آسیب برساند و در نهایت، فرسودگی شغلی افسران پلیس را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها