راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امنیت اجتماعی به معنای توانایی جامعه برای حفظ هویت و منافع خود در برابر تهدیدات و توانایی ارتقاء ارزش ها و آرمان های جامعه است و به تعامل افراد جامعه با یکدیگر، دولت و سایر نهادهای اجتماعی بستگی دارد. برخورداری از امنیت اجتماعی که تداعی ­گر رهایی افراد جامعه از خطرها و احساس آرامش درونی است، جزء مهم­ترین نیازهای بنیادی انسان هاست و در دین مبین اسلام نیز بر لزوم حفظ آرامش عمومی و امنیت اجتماعی توجه زیادی شده است. در این کار تحقیقاتی سعی گردیده تا راه­کارهای مناسبی برای حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز ارائه گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی می باشد و اطلاعات گردآوری شده از طریق منابع کتابخانه ای است. در نهایت، مراقبت در مسائل اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی؛ پاسداری از غیرت و عفت جامعه؛ اهتمام و تعهد همگانی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛ ارتقاء و بهبود بهداشت روان افراد جامعه؛ بهسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه ای؛ حضور فیزیکی و غیرفیزیکی مؤثر پلیس در سطح استان؛ مقابله به هنگام و متناسب با مجرمین و متخلفین از سوی قوه‌قضائیه و پلیس؛ مقابله با جنگ نرم دشمنان؛ ارتقاء حس اعتماد اجتماعی در جامعه؛ رعایت محبت در رفتار؛ توجه به رعایت منطق در گفتار از جانب مسئولین و در نهایت بسترسازی حکومت برای اجرای عدالت اجتماعی به عنوان راهکارهایی برای حفظ و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در استان البرز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها