بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی ­های شخصیتی و اعتیاد به شبکه ­های اجتماعی مجازی در پیش­بینی رضایت زناشویی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که با استفاده از پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اولسون و همکاران، ویژگی ­های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت ، 160 نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه‌گیری مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون­ های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که بین ویژگی ­های شخصیتی و اعتیاد به شبکه ­های اجتماعی مجازی  با رضایت زناشویی در سطح (01/0 >p ) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی­ های شخصیتی، سهم بیشتری در پیش ­بینی رضایت زناشویی دارد. همچنین نتایج یافته ­ها نشان داد که رابطه ویژگی ­های شخصیتی و اعتیاد به شبکه ­های اجتماعی مجازی  با رضایت تحت تأثیر جنسیت قرار دارد. نتیجه ­گیری: با تکیه بر نتایج چنین پژوهش­ هایی مسئولان در برنامه ­ریزی­ های فرهنگی و خدمات روان­شناختی برای خانواده باید آسیب­ های فضای مجازی و اعتیاد به شبکه ­های اجتماعی مجازی  را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها