بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی ­شده­ است با رویکردی جامعه­ شناختی به تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بـر خودکشی جوانان در شهرستان کرج پرداخته شود. در این پژوهش از روش پیمایشی و پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده ­شده ­است؛ با 217 نفر از افـراد زیـر 30 سـال کـه در فاصـله سال­های 1394 تا 1398 اقدام به خودکشی کرده ­اند و 217 نفر گروه کنترل که زیر 30 سال بوده و ساکن شهرستان کرج بودند، مصـاحبه شـده است. نتایج به ­دست ­آمده، نشان می­ دهد که بین احساس انتظـام شـدید و خودکشی جوانان رابطه وجود دارد، همچنین بین شکاف نسلی و احساس انتظامی نیز رابطه مستقیمی وجود دارد، بین نابسامانی اجتماعی و خودکشی هم رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها