نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دکتری روانشناسی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان شهرستان کرج می باشد و طرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه ­ی آماری پژوهش، کلیه رانندگان شهرستان کرج در سال 1398 است. روش نمونه‌گیری به­ صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای است که از این میان، تعداد 350 راننده بر اساس ملاک‌های ورود به پژوهش انتخاب و پرسش نامه­ ی دشواری در تنظیم هیجان، پرسشنامه ­ی بهزیستی معنوی و پرسشنامه­ ی رفتار رانندگی منچستر را تکمیل کردند. در نهایت تعداد 329 پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از اطلاعات توصیفی ورگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار اس پی اس اس - 21 تجزیه‌ و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ابعاد مختلف سلامت هیجانی (عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی) و همچنین بهزیستی معنوی (بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی) پیش‌بین نیرومندی برای ابعاد مختلف رفتار رانندگی از جمله خطاهای سهوی، تخلفات عمدی، اشتباهات و تخلفات عمدی است. با توجه به نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگی مناسب است، نسبت به در نظر گرفتن این متغیرها در ارتباط با رانندگی و همچنین توسعه و بهبود آموزش رانندگی در بافت‌های مختلف و برای رده‌های سنی مختلف اقدام شود.   

کلیدواژه‌ها