نقش ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارمند

چکیده

زمینه هدف : امنیت جزء نیازهای بنیادین محسوب می شود تا جایی که ارضاء نیازهای دیگر به تامین وارضای این نیاز بستگی دارد ضمن این که این نیاز پایدار است و هیچ گاه تمام نمی شود برعکس همیشه هم بر اهمیت آن افزوده می شود بنابراین همه فعالیت های بشر در صورتی به ثمر می نشیند که امنیت برقرار باشد تولید ، سرمایه گذاری و توسعه در فضای امنیت میسر می شود علم و دانش و تکنولوژی نیز در مناطق امن رشد می کند.
امروزه به دلیل شرایط حساس جهانی و تهدیدات خارجی و نظایر آن نقش این نهاد از جایگاه ممتازی برخوردار است در جامعه اسلامی ما به واسطه مراعات موازین دینی و اخلاقی ، رفتارهای ناهنجار به شدت تقبیح می شوند ولی علیرغم این فرهنگ در موارد متعددی با ناهنجاریها و ضدارزشهای فراوانی مواجه هستیم که همین مسئله احساسی از ناامنی در همگان فراهم خواهد کرد .
روش شناسی : مقاله حاضر یک مقاله علمی – پژوهشی بوده که روش تحقیق و گرد آوری مطالب در آن اسنادی و کتابخانه ای می باشد و اطلاعات مورد نیاز پس از استخراج از منابع موجود به شیوه تحلیلی و استنتاجی مورد بررسی قرار گرفته است جامعه آماری این تحقیق ، احادیث ، کتب ، مقالات و فصلنامه ها ، مجموعه بیانات ، سخنرانی ها ، احکام ، پیام ها ،خطبه ها و...مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )( در تبیین جامعه اسلامی و نیروهای مسلح)، بوده است .

کلیدواژه‌ها