پیامدهای ناشی از ورود کارکنان کلانتری‌های استان البرز به فضای مجازی و تلگرام (مطالعه موردی: شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس پلیس فتا

چکیده

چکیده
شبکه‌های اجتماعی مجازی و اپلیکیشن تلگرام ضمن برخورداری از مزایا و امکانات گسترده، مسائل و مشکلاتی را در حوزه های اخلاقی و امنیتی برای کاربران خود به همراه آورده که کارکنان کلانتری‌های استان البرز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری در دو بخش شامل اساتید و خبرگان به تعداد 15 نفر/ نمونه به روش کیفی و تمام شمار و کارکنان کلانتری‌های شهرستان کرج به تعداد 258 نفر به روش تصادفی ساده می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمی شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته با 22 گویه از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای و در بخش کیفی نیز مصاحبه است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون کلموگروف- اسمیرنف و آزمون آماری t استفاده شده است. آزمون فرضیه با مقدار همبستگی برابر 3.262 با سطح معنی‌داری (001/0) می‌باشد که نتایج نشان می‌دهد کاربری شبکه‌های اجتماعی مجازی و اپلیکیشن تلگرام برای کارکنان کلانتری‌های ف.ا.ا البرز درصورت عدم استفاده صحیح  ، دارای پیامدهای امنیتی و اجتماعی همچون ترویج اعتیاد الکترونیک، کاهش انگیزه شغلی، سرقت اطلاعات و انتشار تصاویر خصوصی، افشای هویت سازمانی و وابستگی شغلی و ... می‌شود.

کلیدواژه‌ها