مدل مداخله بر پهنه حاشیه نشینی در ایران بر اساس گام دوّم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

آنچه به عنوان حاشیه نشینی در ایران وجود دارد و به دید یک مسأله به آن نگاه می‌شود، به ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار شبیه است که بسیاری از ساکنین این مناطق به دلیل این شباهت است که با یکدیگر محدوده‌ای را تشکیل می‌دهند. حاشیه نشینی معضلات بسیاری را همراه خود به شهرهای همجوار وارد می‌کند. دلیل اصلی شکل گیری این مناطق، مهاجرت افراد برای کار و سود بیشتر است که به ناچار در این مناطق ساکن می‌شوند تا با هزینه کمتر بتوانند شرایطی را برای کسب سود بیشتر فراهم کنند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی ارتباط مناسب بین گام دوّم انقلاب و طریقه مداخله در پهنه حاشیه نشینی ایران است که از این رو، سؤال تحقیق حاضر، گام دوّم انقلاب چگونه می‌تواند در جهت ارتقاء حاشیه نشینی در ایران موثر باشد؟، می-باشد. آنچه در بیانیه گام دوّم انقلاب وجود دارد، همه شُمولی بودن آن برای تمامی بخش‌های کشور است که قابل اجرا می‌باشد. گام دوّم انقلاب شامل هفت اصل است که از این اصول، پنج اصل آن به عنوان مدل مداخله بر پهنه حاشیه نشینی در ایران انتخاب و معرّفی می‌شود. این پنج اصل شامل سبک زندگی، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، علم و پژوهش و معنویّت و اخلاق می‌باشد که با مراجعه به مبانی نظری و پژوهش‌های گذشته، همپوشانی خوبی با مطالعات انجام شده دارد. راهکار این نوشته برای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی درگیر نمودن این پنج اصل است که به نوعی با شرایط و وضع موجود ایران قابل همخوانی است.

کلیدواژه‌ها