تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راههای پیشگیری( مورد مطالعه: مناطق منتخب شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سرقت جرمی است که به شدت تحت تاثیر محیط و عوامل مکانی قرار دارد و معمولا در قسمتی از شهرها که به سارقان انگیزه و و فرصت ارتکاب جرم را می دهد بیشتر اتفاق می افتد. بنابراین می توان با بررسی و تحلیل محیط و شناخت شرایط به وجود آورنده ی این فرصت ها و تغییر آن ها محیط شهری مقاوم در برابر سرقت را به وجود آورد. لذا این پژوهش به تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راه های پیشگیری از آن در مناطقی از شهرستان کرج می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد استفاده از کلانتری های مناطق مورد نظر شهرستان کرج اخذ شده است. با توجه به بررسی های انجام شده سرقت در مناطق مرفه نشین بر خلاف سایر جرایم، بیشتر به وقوع می پیوندد و سرقت داخل خوردرو و اتومبیل در اکثر مناطق منتخب بالاترین میزان وقوع را به خود اختصاص داده اند. برای پیشگیری از این نوع جرایم باید فرصت های وقوع جرم و طراحی محیطی را مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها