شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موثر بر پیشگیری از وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین شهرستان کرج (مطالعه موردی محله کوی بهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حاشیه نشینی به معنای اعم، شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهری ساکن هستند اما جذب نظام اقتصادی شهر نشده اند.
این مقاله طراحی برنامه ها و اقدامات محله محور پیشگیرانه از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است و روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- اکتشافی می باشد که در انجام این تحقیق از روش کیفی و تکنیک (SWOT) استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش شهروندان ساکن در محله کوی بهار هستند. محله کوی بهار (تپه قشلاق) در حوالی محمد شهر است با توجه به اینکه در مطالعات کیفی معمولاً تا اشباع نظری پژوهشگر نسبت به اخذ نمونه اقدام می شود و نیز با توجه به اینکه این تعداد معمولاً حداکثر 20 نفر می باشد، حجم نمونه این تحقیق مجموعاً 25 نفر؛ شامل 15 نفر از اهالی محله کوی بهار که اشراف کامل به محله دارند تعیین و سپس نظرات 5 نفر از کارکنان خبره ناجا به علاوه 5 نفر از سایر مدیران مرتبط شهرستان و متخصصان دانشگاهی در تدوین و نگارش راهکارهای پیشنهادی برآمده از نظر اهالی محله مورد استفاده قرار گرفته است.تنظیم نهایی جداول نقاط قوت و ضعف محله کوی بهار به منظور پیشگیری از وقوع جرم نیز با استفاده از تکنیک دلفی 2 مرحله ای و به صورت ترکیب پاسـخ هـای مـشابه و حذف پاسخ های حاشیه ای انجام شد و در نهایت نسبت به ارائه پیشنهادات کاربردی مبادرت گردید.

کلیدواژه‌ها


دوره 7، شماره 22
بهار 1398
صفحه 39-56
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398