تأپیر پیشگیری از جرم در نقاط پر جمعیت استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تراکم جمعیت اساسا از نقطه نظر دانش جرم شناسی همواره دغدغه ای جهت افزایش نرخ جرایم و به الطبع کاهش امنیت در جوامع بوده است.با رشد آهنگ شهرنشینی خواه نا خواه شاهد تراکم جمعیت در نقاط خاصی از شهرها بخصوص کلان شهرها هستیم.از این رو وظیفه مهمی بر دوش حافظان امنیت عمومی است که با اتخاد روشهایی ترجیحا با سلاحی غیر کیفری، از رشد جرایم در نقاط پرجرم پیشگیری نموده و امنیت را به شهر بازگردانند.استان البرز به عنوان چهارمین کلان شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی از لحاظ نزدیکی به پایتخت و عوامل گوناگون بسیار مستعد و مناسب برای مهاجر پذیری می باشد.لذا به طور طبیعی شاهد تراکم جمعیت در این استان و در نتیجه احتمال افزایش جرایم میباشد.
این پژوهش بر آن است که با اتکا بر نظرات سه رشته علمی: جرم شناسی،جامعه شناسی و جغرافیای شهری به بررسی علل و ابعاد تراکم جمعیت با اتکا بر سه دانش فوق پرداخته و در انتها بر مبنای پیشگیری نسبت به کاهش نرخ جرایم در نقاط پرجمعیت نظراتی را ارائه دهد.
روش تحقیق در این پژوهش کاربردی ،توصیفی و داده ها از طریق فیش برداری و روش کتابخانه ای با استفاده از منابع علمی و پژوهشی گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها