مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

خشونت و بزهکاری در کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی در نتیجۀ نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی  شکل می‌گیرند، اما نمی‌توان نقش طراحی مناطق شهری و خانه‌ها را نیز در این امر نادیده گرفت، نقشی که اغلب از طرق متفاوت تأثیرگذار است. تاکنون مطالعات کیفی اندکی دربارۀ حقایق طراحی خانه‌های مناطق فقیرنشین منتشر شده است، مناطقی که تراکم بیش از حد خانه‌ها مستقیماً تجربه‌های ساکنان آن مناطق را از بزه شکل می‌دهند. باید متذکر شد که این تجربه‌ها اغلب اوقات وابسته به جنسیت هستند. این مقاله به بررسی پیشینۀ تحقیق گسترده‌تری دربارۀ «پیشگیری از بزه از طریق طراحی محیط» می‌پردازد. همچنین  با بررسی و تأیید نقش عوامل دیگر اجتماعی در شکل‌گیری بزه و پیشگیری از آن، نتیجه می‌گیرد که عوامل اجتماعی-سیاسی نیز در آفریقای جنوبی وخیم هستند. به هر حال، این مقاله نیاز به تجزیه و تحلیل کامل‌تری از موارد و واقعیت‌های طراحی شهری در مناطق حاشیه‌ای دارد، واقعیت‌هایی که در کشورهای در حال توسعه همیشه صادق هستند و در عمل می‌توانند تلاش سیستم قضایی و پلیس را در جهت افزایش امنیت و پیشگیری از جرائم تضعیف کنند.

کلیدواژه‌ها