بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی انجام‌شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه موردمطالعه در این تحقیق شامل کلیه رانندگان انواع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی متخلف مراجعه‌کننده به ستاد ترخیص راهور استان البرز در سال 1397 می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، 357 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه‌های اختلال نقص توجه بیش فعالی کانرز بزرگسالان و رفتار رانندگی منچستر ریسن و همکاران (1990) انجام‌شده است. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و با کمک نرم‌افزار SPSSتحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده نشان داد که: لغزش‌های رانندگی، خطاهای رانندگی، تخلفات غیرعمدی و عمدی رابطه مثبت و معناداری با بیش فعالی-نقص توجه در رانندگان دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بیش فعالی توان پیش‌بینی مثبت و معنادار رفتارهای پرخطر رانندگی (لغزش‌های رانندگی، خطاهای رانندگی، تخلفات غیرعمدی و تخلفات عمدی) را دارد. ازاین‌رو با استفاده از نتایج این پژوهش و با توجه به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخطر رانندگی، پیشنهاد می‌شود درزمینه‌ی کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، درزمینه‌ی درمان اختلال بیش فعالی- نقص توجه رانندگان توجه ویژه‌ای شود.

کلیدواژه‌ها