تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 همکار

چکیده

در ج.ا.ایران، حوادث رانندگی،شایعترین آمار مرگ و میر رادر سال‌هایاخیر داشته است. به گونه‌ای که در این حوزه، قوانینیبهتصویبرسیدهکهسببتحولدرنظام مسئولیتمدنیو ملزم بهجبرانخسارتزیان دیدهشدهاست.امری کهنظامبیمه‌ایجبرانخسارترانیزمتأثرمی‌کند.اینپژوهشدرپیپاسخبهاینپرسشاستکهچه رابطه‌ای بین جبران صدمات و خسارات رانندگی با میزان کاهش تصادفات وجود دارد. برای این منظور، با تعیین شاخص‌های جبران صدمات و خسارات رانندگی و همچنین مؤلفه‌های کاهش تصادفات، به شناخت این رابطه پرداخته شده است.
روش تحقیق: مقاله حاضر از روش پیمایش با تکنیک دلفی است که با بهره‌گیری از داده‌های پرسشنامه، نظر صاحب‌نظران این حوزه، جمع‌آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق شامل تعداد 120 نفر از شهروندان شهرستان کرج می‌باشد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، که الزام و تسریع در پرداخت دیه، جبران خسارت، ترمیم صدمات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مؤلفه‌ی کاهش تصادفات رانندگی دارند.

کلیدواژه‌ها