بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه قدرت نرم به عنوان یک ابزار مؤثر و کارآمد است، که در مقابله با اغتشاشات نقش تأثیر گذاری دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری می‌باشد.
سؤال اصلی تحقیق: میزان استفاده از عوامل قدرت نرم توسط فرماندهان انتظامی استان البرز در مقابله با اغتشاشات چقدر است؟
روش: روش از لحاظ هدف کاربری و از بُعد ماهیّت تحقیق، پیمایشی به حساب می‌آید. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی فرماندهان و معاونت‌های استان البرز می‌باشد، که به صورت سرشمار حجم نمونه 61 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار، شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته می‌باشد، کهرواییآنبااعمالنظرصاحب‌نظرانو پایاییآنبااستفادهازآزمونآلفایکرونباخ(74)تعیین گردیدهاست. روش تجزیه تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی که شامل: محاسبه میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار  با استفاده از نرم افزار SPSS، می‌باشد.
 یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم (قدرت فرهنگی- اجتماعی، قدرت نرم اقتصادی و قدرت نرم سیاسی)  در کنترل اغتشاشات تأثیر قابل توجهی دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: تسلط فرماندهان برسه عامل قدرت نرم (عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی) نه تنها در پیشگیری از اغتشاشات مؤثر است، بلکه در صورت بروز اغتشاش می‌توانند در کنترل آن بسیار موفق‌تر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها