شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مترجم

چکیده

امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان، زاغه‌نشین هستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مناطق زاغه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار شهرهای بزرگ هستند. تأمین انرژی و زیرساخت‌های شهری برای این مناطق، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع مدرن است. واضح است که برای خدمات‌رسانی به مناطق مذکور، الگوهای مکانی مناطق زاغه‌ای در شهرها باید بررسی شوند. گرچه اغلب تحقیقات انجام شده روی متغیرهای بین ‌زاغه‌ای متمرکز شده‌اند، این مقاله روی الگوی درون‌زاغه‌ای (یعنی الگوی مکانی مناطق زاغه‌ای درون یک شهر) و ارتباط آن بین مناطق زاغه‌ای متمرکز شده است. بنابراین، داده‌های حاصل از سرشماری و سنجش از دور تحلیل شدند تا بتوان توزیع رتبه‌ای مناطق زاغه‌ای را در شهرهای مختلفِ کشورهای در حال توسعه ایجاد و مطالعه کرد. مشاهدات مذکور با توزیع رتبه‌ای شهرها در کشور مربوطه مقایسه گردید. در پایان، مشخص شد که الگوی رایج بین زاغه‌ها می‌تواند به الگوی داخل زاغه‌ها نیز تسری یابد. یافته قابل توجه این بود که ابعاد مناطق زاغه‌ای در شهرهای مورد مطالعه ارتباطی به شهر و قاره نداشتند. وسعت زاغه‌ها در بمبئی، مانیل، ریو دو ژانیرو و کیپ تاون با انحراف معیار 0.004 کیلومتر مربع، به طور متوسط برابر با 0.016 کیلومتر مربع بود.

کلیدواژه‌ها