تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 همکار

چکیده

شهرستان کرج یکی از شهرهای کشور است، که سرقت داخل خودرو در آن شایع است که این امر اگر به خوبی کنترل نشود، احساس امنیت را به مخاطره می‌اندازد و باید در جهت کاهش این جرم اقداماتی عملی صورت پذیرد؛ از رده‌هایی که می‌تواند در کاهش سرقت داخل خودرو نقش مؤثری ایفا کند، گشت‌های فوریت‌های پلیسی 110 است که اگر مدیریت انتظامی صحیح بر آن‌ها صورت پذیرد می‌تواند در کاهش چشمگیر سرقت داخل خودرو مؤثر باشد. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان معاونت عملیات و پلیس پیشگیری شهرستان کرج، روسای کلانتری‌ها، دوایر تجسس و افسران واحدهای گشتی 110 است. ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه‌ محقق ساخته است. نتایج به‌دست‌آمده بیان می‌کند که هر 5 فرضیه تحقیق از سوی پاسخ‌دهندگان تأیید شده است. به عبارتی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل یگان‌های فوریت‌های پلیسی 110 در کاهش سرقت داخل خودرو مؤثر هستند و به استناد نتایج آزمون فریدمن، رتبه‌بندی این ابعاد به ترتیب از اولویت یکم تا پنجم، سازمان‌دهی، هدایت، بسیج منابع و امکانات، برنامه‌ریزی و کنترل است. به‌منظور کیفیت بخشیدن به عملکرد یگان‌ها، با استفاده از فرماندهان کارآمد و خبره باید طرح‌های انتظامی به سمت عملیاتی و قابل‌اجرا شدن برنامه‌ریزی شوند. همچنین با سازمان‌دهی و هدایت منابع انسانی و چینش نیروها بر اساس مناطق جرم‌خیز و متناسب با تعداد مأموریت‌ها می‌توان در کاهش سرقت داخل خودرو مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها