عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

امروزه در برخورد با بزه‌کار، نگرش تهدیدمحور (برخورد کیفری و قضایی با مجرم) چندان جایگاهی نداشته و پیشگیری از جرم از طریق شناخت علل و عوامل ارتکاب جرم مورد توجه می‌باشد. در این پژوهش منطقه‌ی اسلام‌آباد کرج (سکونتگاه غیررسمی) به علت مجاورت با عظیمیه (منطقه‌ی نسبتاً مرفه‌نشین که میزان بالایی سرقت از این منطقه صورت گرفته) مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای مصاحبه‌ی کتبی (پرسشنامه) سعی گردید، با مراجعه به شهروندان اسلام‌آباد کرج (به روش نمونه‌گیری متناسب با محیط تحقیق و برآورد حجم نمونه با کمک جدول مورگان) از تعداد 120000 نفر شهروند اسلام‌آباد  (اوج جمعیت اسلام‌آباد) با 384 نفر مصاحبه شود. (214  مرد و 170  زن) با توجه به ضریب همبستگی مشاهده شد، هر قدر میزان فشار اجتماعی(39 درصد)، میزان خرده فرهنگ بزه‌کاری(39 درصد)، میزان معاشرت‌های ترجیحی(38 درصد) و میزان فرصت‌های جرم(37 درصد) افزایش یابد، هم‌زمان گرایش به سرقت به طور نسبتاً متوسط  بیشتر می‌شود. 

کلیدواژه‌ها