تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیش نیاز هر توسعه‌ای (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) احساس امنیت است. یکی از مهم‌ترین  مواردی که توسعه‌یافتگی را تحت تأثیر  قرار می‌دهد، امکان دسترسی زنان به احساس امنیت است. امروزه بحث کار زنان در سازمان‌ها  و رشد شغلی ایشان به همراه حفظ امنیت زنان در الویت بحث‌های سازمانی قرار می‌گیرد. در سازمان‌ها  به جهت رعایت امنیت اجتماعی زنان، از سپردن برخی امور به آنان خودداری می‌شود؛ اغلب کارها سهل، و همراه با بازه زمانی کمتر می‌باشد. این امر ‌می‌تواند بر مسئله‌ی  تقسیم کار و به حاشیه رانده شدن زنان تأثیر  بگذارد. تصورات قالبی جنسیت مربوط به مرد بودن با بالا بودن قدرت رهبری، داشتن آزادی و حفظ امنیت فردی برای مردان با هم تداعی و سقف شیشه‌ای  ایجاد می شود. سقف شیشه‌ای، مجموعه‌ای از نگرش‌ها و تعصب‌های منفی است که مانع از آن می‌شود تا زنان و گروه‌های اقلیّت، از سطحی معین برای پیشرفت در سطوح مختلف سازمانی برخوردار باشند. مدیریت فردا نیازمند افراد خودباور است. هدف از نگارش این تحقیق بررسی تأثیر  عوامل اجتماعی-‌ فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان (سقف شیشه‌ای) و اهمیّت  نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج می‌باشد. روشپژوهشحاضرازنوعترکیبیِکیفی ـ کمیبوده است. در قسمت اول مصاحبه‌ی دلفی با خبرگان و اساتید انجام شده و در برخی قسمت‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از فرمول کوکران  استفاده شده، که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، محمد، کلدی، علیرضا، (1391)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه‌ی علمی _ پژوهشی زن و جامعه، سال سوم. شماره چهارم
- احمدی، حبیب، (1383)، بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده‌های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن، تهران، فصلنامه‌ی مطالعات زنان، سال دوم، شماره۶
- اسفیدانی، محمدرحیم، (1381)، موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی؛ فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی4. صص85-86
- اسماعیلی، عباس، منصوری، آنا، (۱۳۹۵)، بررسی تأثیر سقف شیشه‌ای برکاهش فرصت توانمندی با نقش میانجی خودناتوان انگاری و جامعه‌پذیری ناتوانی در میان کارکنان ستادی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، تهران، مؤسسه آموزش عالی نیکان
- اعظم آزاده، منصوره، 1385، مجله‌ی بانوان شیعه، سال 1385، تهران، شماره‌ی9
- الهیاری، فاطمه، (1395)، نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان‌های ورزشی، مطالعات زنان، سال سوم، شماره‌ی7
- بابایی‌، علی‌اکبر و دیگران، (1391)، مدیریت‌ زنان، درگذاری‌ دشوار، ماهنامه‌ی تدبیر، شماره ۱۲۶، مهر ۱۳۸۱، صص 80-87
- براتی، حسن، (1395)، بررسی و تحلیل سندرم سقف شیشه‌ای  و ارتقای شغلی زنان در سازمان‌های ورزشی، فصلنامه‌ی پژوهش زنان، شماره‌ی 4
- پورعزت، علی‌اصغر، زهره‌یی، سپیده، یزدانی، حمیدرضا، فرجی، بهاره، (1386) بررسی چالش‌های مربوط به مدیریت زنان (تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی)، مجله‌ی تحقیقات زنان، شماره‌ی 4
- توسلی، غلامعباس (1374) نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، انتشارات سمت
- حکیمی‌نیا، بهزاد، (1385) «حقوق، هویت و جنسیت» مجموعه مقالات همایش بین‌المللی نقش زن در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی، اصفهان، جلد دوم
- دهنوی، جلیل، (1384)، بررسی رابطه‌ی نابرابری جنسیتی و انگیزه‌ی تحرک اجتماعی در دختران دانشجو، مطالعات زنان، سال سوم، شماره‌ی۷
- رحیم‌پور، نگار، ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری، فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره 23، تابستان 1396
- رضائیان، علی (۱۳۸۷)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت
- زعفرانچی، لیلاسادات، 1385، زنان و خانواده در چهار برنامه‌ی توسعه، مطالعات راهبردی زنان 1385، شماره‌ی 33
- سیدجوادین، سیدرضا، روشن‌نژاد، مژگان و یزدانی، حمیدرضا، 1386، ارائه و تبیین مدلی برای بررسی روابط عِلّی بین خودپنداری زنان، سقف شیشه‌ای و ادراک موانع سقف شیشه‌ای، مجله‌ی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول، صص40
- گیوریان، حسن، (1379)، زنان در مدیریت، مجله‌ی تدبیر، شماره‌ی 103
- علیزاده و همکاران، (1394)، بررسی رابطه‌ی ادراک سقف شیشه‌ای کارکنان زن بر رضایت شغلی آنان در اداره آموزش وپرورش شهرستان بجنورد در سال 1394، دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان
- عظیمی، ساره، (1395)، امنیت اجتماعی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
- غفوری، محمدرضا و گل‌پرور، محسن، (١٣٨٨)، بررسی رابطه‌ی مؤلفه‌های عـدالت سـازمانی بـا تـعهد سـازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان، مـطالعات روانـشـناختی، دوره‌ی ٥، شـماره‌ی ٤، صـص ١٤٨-١٢٩
- میرغفوری، سیدحبیب‌الله، (1395)، شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی استان یزد، مجله‌ی مطالعات زنان، شماره‌ی 1
- میرغفوری، حمیدرضا، (1396)، تأثیر راهبرد شکستن سقف شیشه‌ای  در اثربخشی نیرویابی در بین کارکنان مدارس استثنایی ناحیه‌ی 4 مشهد، سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تهران، مؤسسه علمی کیان پژوهان
- میرکمالی، سیدمحمد و ناستی‌زایی، ناصر(1388)، موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریت میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش، مجله‌ی پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال دوم، شماره‌ی 5، صص 55
 
- Jackson,j.C.(2001). Women middle managers perception of the glass ceiling, Women in management Review, 16(1).30-41.
- Simpson, R., & Holley, D.(2011). Can restructuring fracture the glass ceiling? The case of women transport and logistics managers, Women in Management Review, 16(4), 174-182.
- Weyer, B. (2017). Twenty years later: explaining the persistence of the glass ceiling for women leaders ; Women in Management Review; 22(6),: 482- 496,
- Simpson, R. & Altman, Y. (2010). The time bounded glass ceiling and young women managers: Career progress and career success - evidence from the UK, Journal of European Industrial Training, 190-198.