احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز

نویسنده

نویسنده

چکیده

سازمان پلیس یکی از سازمان‌های مهم در تأمین امنیت جامعه می‌باشد. در این سازمان، پلیس پیشگیری مسئولیت خطیری به عهده دارد، به‌طوری‌که می‌توان گفت مأموران گشت و افسران نگهبان ازجمله کارکنانی هستند که ارتباط مستمر با آحاد جامعه داشته و حضور جدی و اعتمادبخش آن‌ها سهم زیادی در احساس امنیت دارد. هدف از تحقیق حاضر ترسیم الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان استان البرز می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت جز تحقیقات کیفی است که نمونه‌ای به حجم 74 نفر از خبرگان و کارشناسان درون و برون‌سازمانی به‌طور هدفمند انتخاب و نظر آنان درباره ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رفتاری پلیس گشت و افسران نگهبان کلانتری‌ها گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ابعاد رفتاری مطلوب پلیس شامل شخصیت، هوش و مهارت‌های حرفه‌ای است که هرکدام از این ابعاد شامل مؤلفه‌ها و هر مؤلفه شامل شاخص‌های متنوعی است که در مدل به‌دست‌آمده تشریح شده است. لذا می‌توان گفت مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز دارای الگوی رفتاری خاصی هستند که ممکن است با سایر کارکنان استان متفاوت باشند و این الگو می‌تواند معیاری برای بکارگماری، آموزش و ارزیابی عملکرد این دسته از کارکنان باشد.

کلیدواژه‌ها