بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد

نویسنده

چکیده

راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر (HRBA) می‌توانند ساختارهای بنیادین و روابط قدرت تثبیت‌کننده فقر را به چالش بکشانند؛ بنابراین این راهکارها به‌عنوان ابزار مهمی برای پرداختن به موضوعات توسعه، ظهور یافته و مطرح‌شده‌اند. در حال حاضر در تمام جهان، دسترسی به آب تمیز و بهداشت به‌عنوان یکی از موارد حقوق بشر شناخته‌شده است و از اهداف مستقل توسعه پایدار و تعهد جامعه بین‌المللی به توسعه جهانی محسوب می‌شوند. در این مقاله کاربرد احتمالی راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر، توسط سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO ها) فعال در زمینه موضوعات بهداشتی در بمبئی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. استدلال شده است که برای سازمان‌های مردم‌نهاد مؤثرتر است که کارهای زیر را انجام دهند: (الف) ایجاد مشارکت با سازمان‌هایی که این وظیفه به عهده آن‌ها است (در این مورد دولت و شهرداری بمبئی) و (ب) ایجاد ظرفیت در صاحبان حقوق به‌ویژه زنان به‌جای اتکا بر طرح‌های دادرسی برای ایجاد شتاب حرکت به‌سوی تغییر. راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر به‌عنوان ابزارهای سیاسی برای برقرار کردن روابط کاری خوب با نهادهای دولتی برای سازمان‌های مردم‌نهاد مفیدتر از زمانی هستند که به‌عنوان ابزار قانونی مورداستفاده قرار می‌گیرند؛ ابزارهای قانونی می‌توانند تأثیر نامطلوبی دررسیدن به اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد درزمینه کاهش فقر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها