بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز

نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: قاچاق کالا پدیده ای است شوم که اثرات و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... بر پیکر جامعه وارد می آورد، ﭘﺪﯾﺪه ی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق شامل 40 نفر از کارشناسان و صاجنظران در امر قاچاق، 40 نفر از قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا و 95 نفر از تولید کنندگان کالا در استان البرز می باشند.جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. داده ها با نرم افزارspss تحلیل و از آزمون های مقایسه میانگین و ... استفاده شد.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان دادکه از نظر هرسه گروه کارشناسان و قاچاقچیان و تولید کنندگان ، نرخ بالای بیکاری، در آمد کم و عدم ثبات شغلی و وضعیت اقتصادی کشور، از عوامل اساسی وجود قاچاق کالا در بخش زمینه ای هستند. در بخش عوامل ساختاری، اخذ تعرفه و سود گمرکی بالا بر کالا وارداتی مهمترین عامل شناخته شد و در بخش عوامل فردی، فقدان انگیزه کاری کارمندان و مسئولین مبارزه باقاچاق کالا است، مهمترین عامل می باشد.

کلیدواژه‌ها