تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی، شهر کرج) پرداخته است. پژوهش حاضر از حیث محتوا توصیفی- پیمایشی و از جهت هدف، کاربردی-‌همبستگی است. نمونه‌ی آماری بر بنیاد فرمول کوکران بر اساس جمعیت بالای 100 هزار نفر تعداد 384 نفر محاسبه گردید. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. ابزارهای پژوهش در راستای تحقق هدف دو پرسشنامه کمی و کیفی است. آنچه موجب تمایز این پژوهش از سایر پژوهش‌های انجام‌گرفته،محسوب می‌شود، تبیین سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که: شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر مؤلفه‌های بزه‌دیدگی جوانان تأثیرگذار است. سن و محل سکونت، دو فاکتور مهم در بروز نوع بزه‌دیدگی جوانان در استفاده از شبکه‌های آنلاین بوده است.

کلیدواژه‌ها