بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فقر بر قانون گریزی با رویکرد حاشیه نشینی در بین شهروندان شهرستان استان البرز می‌باشد تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه است که روایی آن را اساتید متخصص تایید کرده اند و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و پس از محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار آن 725% بوده مشخص شد که پرسشنامه مذکور از پایایی برخوردار است و جامعه آماری تحقیق حاضر شهروندان بین 15- 35 سال استان البرز می باشد و حجم نمونه طبق جدول مورگان 380 نفر بود روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد نهایتا در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss پرداخته می شود یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان قانون گریزی در طبقات مختلف اقتصادی(پایین، متوسط، بالا) تفاوت معنی داری دارد، بین درآمد ماهیانه و قانون گریزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، بین میزان تحصیلات و قانون گریزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها