کاربردهای GIS در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران استان البرز

نویسنده

چکیده

همواره یکی از بخش‌های راهبردی سیستم مدیریت بحران، ایجاد امنیت و جلوگیری از اغتشاش است. در این راستا سازمان‌های مربوط ازجمله نیروی انتظامی می‌توانند از قابلیت‌های فناوری‌های‌نوین برای مدیریت و کنترل بحران بهره ببرند. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها به‌حساب می‌آید که در سازمان‌های نظامی و انتظامی برای کنترل اطلاعات کلیدی مربوط به مدیریت امنیتی- انتظامی و عملیاتی بحران، از قبیل شناسایی مناطق و کانون‌های بحران‌خیز، مدیریت بر نحوه استقرار و حرکت یگان‌های تابعه، پیش‌بینی و پیشگیری از بحران، کمک به سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های ستادی بحران و غیره کاربردی اساسی دارد. در تحقیق پیش‌رو با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای ابتدا به تبیین سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، بحران و ماهیت و مفاهیم آن‌ها پرداخته‌شده و سپس به بررسی نقش و کاربرد GIS در مدیریت امنیتی- انتظامی بحران استان البرز در جهت بهینه کردن سیستم راهبردی و هدایت امنیتی و انتظامی بحران‌ها و نحوه عملکرد مدیریت بحران پرداخته‌شده است. نتیجه مطالعه انجام‌شده، بیانگر این واقعیت است که ایجاد و تشکیل سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در نیروهای نظامی و امنیتی استان به‌ویژه نیروی انتظامی برای اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات، پردازش، بازیابی و به‌کارگیری آن‌ها در جهت کنترل و هدایت بحران، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها