تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس)

نویسنده

چکیده

تصادفات جاده‌ای یکی از چالش‌های مهم در جاده‌ها به شمار می‌رود. این تصادفات می‌تواند ناشی از عملکرد عوامل مختلف، شامل پلیس، نیروی انتظامی، مدیریت بحران، وزارت راه، مراکز امدادی و غیره باشد. به همین دلیل موضوع مدیریت تصادفات و مدیریت ترافیک در کاهش تصادفات، بسیار حائز اهمیت است. جاده چالوس یکی از محورهای مهم کشور است که در دهه‌های گذشته، صحنه تصادفات متعددی بوده است. لذا بررسی نقش نیروی انتظامی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط در مدیریت این حوادث، بسیار مهم است. برای این منظور از طریق روش کمی و استفاده از فرایند مطالعات کتابخانه‌ای - پیمایشی، داده‌های لازم در سه بخش بررسی اثرات نیرو انتظامی و سازمان‌های ذیر ربط، بخش هماهنگی بخشی و بخش راهبردهای مورداستفاده در کنترل تصادفات از جامعه آماری شامل رانندگان و کارشناسان تهیه‌شده و با آزمون‌های آماری، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که نیروی انتظامی و سازمان‌های ذی‌ربط بر کاهش تصادفات جاده چالوس تأثیرگذار بوده و هماهنگ بین ادارات و نهادها دارای تأثیراتی بر مدیریت تصادفات داشته و استفاده از فناوری‌ها نیز نقش مؤثری بر کاهش تصادفات داشته است.

کلیدواژه‌ها