ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394

نویسندگان

چکیده

فضای ارتباطاتی، اعم ازحقیقی ومجازی در پذیرش و دست‌یازی افراد جامعه، به وﯾﮋه جوانان به الگوهای ذهنی(نگرش‌ها) و عینی(رفتارها) نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند؛ در این میان در عرصه مجازی فعالیت روبه گسترش شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از کارگزاران ایجاد تغییرات اجتماعی، واقعیتی انکارناپذیراست. این پژوهش، برای بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز و پاسخ به این مسأله که جوانان این استان، دارای کدام یک از انواع شبکه‌های اجتماعی هستند، درسال 1394 و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کاربران اینترنتی34 – 20 سال در استان البرز در سال1394 می‌باشد. برای تعیین شبکه‌های اجتماعی و ایجاد معرف‌های متغیرهای مستقل از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین شبکه، محل سکونت و تلویزیون رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات و اینترنت رابطه معنادار وجود دارد و بین متغیرهای جنسیت و میزان تحصیلات رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها