بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید)

نویسنده

چکیده

امروزه با توجه به افزایش حمل‌ونقل و محدودیت فضاهای طراحی، طرح‌های گوناگونی در شرایط مختلف ترافیکی ارائه می‌شود. درگذشته به دلیل کم بودن میزان ترافیک تقاطع‌های معمولی پاسخ‌گوی نیاز بوده‌اند. اما با افزایش حمل‌ونقل، محققین طرح‌های مختلفی برای تقاطع‌ها در نظر می‌گیرند (تقاطع‌های دارای تابلوی حق تقدم و توقف و تقاطع‌های چراغ‌دار، تقاطع‌های غیرهمسطح و میدان‌ها). میدان یکی از طرح‌های مربوط به تقاطع‌ها بوده و دارای طرح‌های مختلفی می‌باشد (میدان معمولی، بیضوی، گل‌شکل، هدف، توربو و ...) که در ایران برخی از طرح‌های میدان‌ها ازجمله میدان معمولی و بیضوی مشاهده می‌شود. میدان توربو از جدیدترین طرح‌های میدان‌ها محسوب می‌شود که با محدود کردن حرکت خودروها از برخورد‌های اضافی جلوگیری می‌کند. این پژوهش قصد دارد تا با اجرای طرح‌های جدید (میدان توربو و بیضوی و میدان توحید بازبینی‌شده) در میدان توحید عملکرد ترافیکی آن را موردبررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی بوده که همچنین در آن از روش تحقیق توصیفی و نوع مطالعه موردی استفاده شده است. با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز ایمسان طرح‌های مختلف میدان توحید تحلیل و بررسی شده‌اند. سه پارامتر تأخیر، ظرفیت و سرعت از نرم‌افزار ایمسان، استخراج گردیده و در میدان‌ها تحت شرایط ترافیکی مختلف با یکدیگر مقایسه شده‌اند. با مقایسه‌ی میدان‌ها به این نتیجه رسیدیم که بهترین عملکرد، مربوط به میدان توربو بوده است. میدان توربو کمترین میزان تأخیر و بیشترین میزان ظرفیت و سرعت را در میان دیگر میدان‌ها داشته است. همچنین ضعیف‌ترین عملکرد را طرح کنونی میدان توحید داشته است. میدان بیضوی نیز نسبت به میدان توحید، بازبینی‌شده تأخیر کمتر و ظرفیت و سرعت بیشتری داشته و درنتیجه عملکرد بهتری را از خود نشان داده است. با توجه به این نتایج، طراحی هندسی جدید برای میدان توحید کنونی شدیداً احساس شده و نیاز است در آینده طرح میدان توربو برای این میدان اجرا شود.

کلیدواژه‌ها