تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز

نویسندگان

دانشجو

چکیده

در کشور ما پس از آغاز نوسازی اقتصادی، اجتماعی و دسترسی روستاها به خدمات جدید بهداشتی، آموزش، تغییر الگوی مدیریت روستایی، ظهور اقتصاد نفتی و قطع وابستگی به کشاورزی، مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهر سبب شد تا حاشیه‌نشینی در جدیدترین بیان، اسکان غیررسمی به عنوان بافت آپاندیس شهری رشد کند. در پی این پدیده، شاهد بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی متعددی - که منجر به طلاق عاطفی و در نهایت ﻃﻼﻕ رسمی می‌شود - هستیم. هدف ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ پژوهش، شناخت بحران حاشیه‌نشینی و اثرات سوء آن بر سیما و منظر شهری و نیز تبعات نامناسب اجتماعی در پی شناخت عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و رشد حاشیه‌نشینی و تعیین نقش حاشیه‌نشینی در آسیب‌های اجتماعی و طلاق در استان البرزمی باشد. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ کتابخانه‌ای ﻣﺎﻧﻨﺪ پایان‌نامه‌ها، ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﻣﺠﻼﺕ، نشریه‌ها ﻭ نمایه‌های ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ این ﺯﻣﻴﻨﻪ، سعی شده است نگاهی جامع به موضوعات اسکان غیررسمی و شناخت ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ از این مسئله شود. با استفاده از این روش، مبانی نظری درباره متغیرهای اصلی پژوهش جمع‌آوری شد. تحقیق حاضر نشان داد که سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی، تأثیر بسزایی در به وجود آوردن معضلات و آسیب‌های اجتماعی، ازجمله توزیع مواد مخدر،، بیکاری و طلاق دارد؛ بنابراین با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سکونتگاه‌های غیررسمی، موجب بروز مشکلات و به‌هم ریختگی بافت شهری در کلان‌شهر کرج می‌شود. ﻫﺪﻑ: هدف ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ پژوهش ، شناخت بحران حاشیه‌نشینی و اثرات سوء آن بر سیما و منظر شهری و نیز تبعات نامناسب اجتماعی در پی شناخت عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و رشد حاشیه‌نشینی و ، تعیین نقش حاشیه نشینی در آسیب های اجتماعی وطلاق در استان البرزمی باشد.
روش ﭘﮋﻭﻫﺶ: ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﻣﺠﻼﺕ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ این ﺯﻣﻴﻨﻪ، سعی شده است نگاهی جامع به موضوعات اسکان غیررسمی و شناخت ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ از این مسئله شود.با استفاده از این روش مبانی نظری درباره متغیر های اصلی پژوهش جمع آوری شد.
نتایج: تحقیق حاضر نشان داد که سکونت گاههای غیر رسمی وحاشیه نشینی تاثیر بسزایی در بوجود آوردن معظلات و آسیبهای اجتماعی از جمله توزیع مواد مخدر ، ،بیکاری و طلاق دارد، بنابراین با توجه به یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که سکونت گاههای غیر رسمی موجب بروز مشکلات وبهم ریختگی بافت شهری در کلان شهر کرج می شود.

کلیدواژه‌ها