چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز)

نویسندگان

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی که همواره بر دوش سازمان‌ها سنگینی می‌کند، جذب نیروی کارآمد، خلاق، و توانمند است و یکی از راهکارهای مورد تأکید برای بهبود نیروی انسانی انجام صحیح جذب منابع نیروی انسانی در بخش‌های مختلف سازمان است؛ با توجه به اینکه سازمانها برای فعالیت های خود نیاز به منابع مختلف دارند و یکی از این منابع، و از جمله مهم ترین آنها نیروی انسانی است. اگرچه مهارت و دانش از عناصر اصلی برای یک فرد محسوب می شود، ولی کافی نیست و در واقع، در کنار مهارت و دانش داشتن، خصوصیات فردی وفیزیکی نیز لازمه یک فرد در سازمان، مخصوصاً سازمان پلیس می باشد؛ لذا بازهم در کنار مهارت، وداشتن خصوصیات فیزیکی وفردی نیز کافی نبوده و علاقه‌مندی به شغل واحساس مسئولیت از دیگر شاخص های آن به‌شمار می‌رود؛ از این‌رو این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های فرا روی جذب نیروی انسانی در ناجا صورت گرفت. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، با تعداد 10 نفر از کارشناسان زبده معاونت نیروی انسانی استان البرز انجام گرفت و بر این اساس، چارچوب‌های کلی چالش‌های جذب احصاء شد، همچنین با استفاده از پرسش‌نامه از 160 نفر از کارشناسان که در سال 96- 95 مشغول به خدمت بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران انجام شد، که 145 پرسش‌نامه مورد تأیید و آزمون قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون رگرسیون چند متغیره و از طریق نرم‌افزار AMOS صورت گرفت. یافته‌ها، حاکی از آن است که میزان تأثیر عامل خطرآفرین بودن شغل پلیس، در چالش‌های موجود جذب نیروی انسانی در استان البرز 73/0، میزان تأثیر قوانین و مقررات موجود 35/1، میزان تأثیر عامل پرداخت حقوق و مزایا 21/1 ، و میزان تأثیر، عامل ویژگی‌های شخصیتی 33/1 می باشد. بر اساس مقادیر به دست آمده، مشخص می‌شود که بیشترین تأثیر مربوط به عامل وجود قوانین و مقررات ، پس از آن عامل ویژگی‌های شخصیتی، سپس پرداخت حقوق و مزایا، و در آخر خطرآفرین بودن شغل پلیس از چالش های جذب در ناجا است.

کلیدواژه‌ها