بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز

نویسندگان

دارد

چکیده

اوضاع اقتصادی یک سازمان می‌تواند سبب ثبات و پایداری یا آشوب در نظام‌های امنیتی آن سازمان گردد. ایجاد یک زیربنای اقتصادی مستحکم و پایدار، مهم‌ترین عنصری است که می‌تواند تضمین‌کننده بخش بزرگی از امنیت باشد. یکی از راه‌کارهایی که امروزه، سازمان‌ها برای بهبود زیربنای اقتصادی خود، به‌عنوان یک پیش‌نیاز امنیتی به‌کار بسته‌اند، بهینه‌سازی فرآیند استفاده از منابع مالی، اداری، لجستیکی و انسانی در قالب پیاده‌سازی اصول اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. وجود یک ساختار و سازمان قوی و منسجم، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند تأثیر شگرفی در بهبود عملکرد نیروی انتظامی در تمامی زمینه‌ها، علی‌الخصوص مبانی اقتصادی داشته باشد. این پژوهش به بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز پرداخته است. روش تحقیق، تحلیلی - توصیفی است. سؤال اصلی، این است که آیا بین ناجا و اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد؟ و اگر چنین است چگونه می‌توان این رابطه را مؤثرتر و کاراتر کرد؟ که پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید رابطه مستقیم و اثرگذاری وجود دارد و جهت افزایش‌کارایی و اثربخشی تحقق اقتصاد مقاومتی در بین اجزای مختلف سازمان در نیروی انتظامی استان البرز، باید رویکرد مدیریت آن را بر سرآمدی اتخاذ کرد؛ اگر کلیه اجزای این زنجیره گسترده، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار در مسیر تعالی قرارگرفته و توسعه یابند شاهد پویایی فرایندهای جاری در سطوح خرد و کلان مأموریتی با کمترین هزینه خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها