بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی میزان تاثیر گذاری نهادها و سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر تامین امنیت فضای شهری می پردازد. یکی از مهم ترین مسائل مطرح در مناطق حاشیه نشین وجود بزهکاری ها و بحث امنیت فضایی است و از طرفی در مناطق حاشیه نشین سازمان های مختلفی به خدمات دهی و انجام وظایف خود می پردازند. یکی از ملزومات تامین امنیت فضایی یا امنیت در فضای شهری، همکاری و یکپارچگی تمامی سازمان های مربوط و مشخص بودن سهم و وظیفه هر سازمان است؛ بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت یکپارچگی مدیریت مناطق حاشیه نشین، سهم هر کدام از سازمان ها در امنیت فضایی و ارائه راهکارهایی در این باره پرداخته می شود. این پژوهش از حیث هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL صورت پذیرفته است. پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص های 9 گانه مدیریت یکپارچه و همچنین شناسایی 12 سازمان تاثیر گذار در امر مدیریت یکپارچه، پرسشنامه ای طراحی و از خبرگان این سازمان ها به صورت مصاحبه تکمیل گردید. پس از تجزیه تحلیل و محاسبات صورت گرفته بر داده های حاصل از پرسشنامه و به‌دست آوردن امتیاز و ضریب اهمیت هر کدام از شاخص های مدیریت یکپارچه و امتیاز نهایی، میزان یکپارچگی مدیریت مناطق حاشیه نشین شهر کرج از دید خبرگان سازمان های مورد بررسی، حدود 25/71 درصد به‌دست آمد که نشان دهنده وضعیت قابل قبول یکپارچگی مدیریت موجود از دید خبرگان این ادارات می باشد. شاخص بستر سازی مناسب ترین وضعیت در بین شاخص های یکپارچگی و دو شاخص وحدت فرماندهی و ساختار تشکیلاتی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند که نیازمند توجه هستند. در ادامه، وظایف و اقدامات سازمان های مورد نظر از جهت تاثیر گذاری بر امنیت فضایی مناطق حاشیه نشین، 73 مورد شناسایی شد که شهرداری کرج با 5/20 درصد اقدامات، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با 7/13 و نیروی انتظامی با 6/9 درصد، بیشترین سهم وظیفه ای را در بحث امنیت فضایی بر عهده دارند

کلیدواژه‌ها