نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز

نویسنده

چکیده

امروزه سیاست جنایی، ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه، مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه ‌قضائیه در پیشگیری‌‌ از ‌‌جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نیست، بلکه دیگر سازمان‌ها و نهادها به عنوان ابزار قوه ‌قضاییه برای پیشگیری ‌از ‌جرم به حساب می‌آیند. از جمله سازمان‌هایی که با اقشار آسیب ‌‌پذیر جامعه و آسیب‌های ‌اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. لذا محقق در این پژوهش، به نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری دراستان البرز پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. سوال اصلی این است که سازمان بهزیستی چگونه می‌تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از کودک آزاری، موثر باشد؟ پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید؛ با توجه به آنکه زمینه‌ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم‌ آموزش لازم و نداشتن فرصت‌های برابر بین افراد جامعه است، سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل‌های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب‌‌پذیر، من جمله کودکان و تجدید ‌تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه‌ بسیاری از جرایم و جرم کودک آزاری را از بین می‌برد و از وقوع جرم پیشگیری می کند و نتیجه آنکه می‌توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری‌ اجتماعی از جرم معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها