تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز

نویسنده

چکیده

حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای مختلف، اعم از توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه می‌باشد. حاشیه‌نشینی شهری از دو جنبه، قابل‌بررسی است؛ نخست، زاده عدم تعادل شهرها و دوم، ناشی از هجوم غیرشهری در اثر تحولات اجتماعی است. به‌طوری‌که این موارد در انتها کالبد شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی ویژگی‌های مناطق حاشیه‌نشین می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و برپایه پیمایش بوده، هم‌چنین محدوده موردمطالعه مهدی‌آباد استان البرز است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌های کالبدی در ارتباط با وضعیت کالبدی در محله مهدی‌آباد دارای همبستگی مستقیم و معنادار مثبتی هستند که بر مبنای آن می‌توان به قضاوت‌هایی در آن راستا دست‌یافت؛ به‌صورتی که ازلحاظ کالبدی، محلات حاشیه‌نشین با بهبود اوضاع اقتصادی خانوار به پایداری‌ای نسبی دست خواهد یافت. اما در ارتباط با مطالعات همبستگی در مسائل اجتماعی و ارتباط آن با مسائل کالبدی، معلوم گردید که اختلافات فاحشی در همبستگی مسائل کالبدی با مسائل اجتماعی وجود دارد هم‌چنین به‌نوعی عدم همسویی گرایش یافته و تعارض‌هایی را به نمایش می‌گذارد؛ به‌طوری‌که این امر می‌تواند به کاهش بعد امنیتی آن منطقه منجر گردد.

کلیدواژه‌ها