نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم

نویسندگان

1 نظامی

2 استادیار

چکیده

امروزه نگهبان محله از جمله تشکیلات مدنی است که در راستای تعامل میان نیروی انتظامی و جامعه، برابر ضوابط و مقررات تعیین شده، و پس از طی دوره‌های آموزشی براساس قرارداد منعقده با موسسات خدماتی حفاظتی و مراقبتی از اماکن و اموال کارفرما در زمان معین ومکان مشخص مراقبت می‌نماید. به عبارت دقیق‌تر «مهارت‌های ارتباطی نگهبان محله، مهارت‌هایی مانند «ایجاد صمیمیت با مردم»، «گوش دادن موثر»، «حل مسائل و مشکلات ساکنین محلات»، «ارتباط مستمربا خانواده‌ها» در پیشگیری از جرم، تا چه‌اندازه نقش دارد؟» روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی؛ و روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن را پرسشنامه محقق ساخته است . جامعه آماری این پژوهش ساکنین منطقه 22 تهران در سال 1394می‌باشد که تعداد کل جمعیت به‌طور تقریبی250 هزار نفر بوده که حجم نمونه براساس فرمول کوکران، تعداد384 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش از نیمی از پرسش شونده‌ها (230 نفر) با گویه «ایجاد صمیمیت با مردم»، به عنوان یکی از مهارت‌های ارتباطی نگهبان محله موافق هستند. یافته ها نشان می دهد که با افزایش تعامل اجتماعی نگهبان محله، پیشگیری های اجتماعی از جرم نیز افزایش می یابد و با کاهش تعامل اجتماعی نگهبان محله، پیشگیری اجتماعی از جرم، کم می شود. نتیجه این که تاثیر مدل رگرسیونی تحقیق با تاکید بر مهارت های ارتباطی نگهبان محله بر پیشگیری اجتماعی از جرم معنی دار است.

کلیدواژه‌ها