بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی

نویسنده

چکیده

نیروی انتظامی، نیرویی امنیتی است که وظیفه برقراری نظم، امنیت اجتماعی و تضمین بخش مهمی از حقوق شهروندی، مانند حفاظت از جان، مال، حقوق و امنیت شهروندان را برعهده دارد که از سویی به هنگام انجام وظایف خود، بنا به ارتباط مستقیم با شهروندان، ممکن است اقداماتی صورت دهد که به‌ درست یا نادرست، به‌عنوان تضییع حقوق شهروندی تلقی گردد. لذا محقق در این پژوهش به بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی پرداخته است. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده که پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید؛ ارتباط نزدیکی میان عملکرد پلیس و مفهوم حقوق شهروندی وجود دارد و اساساً بدون آموزش نیروهای پلیس و عملکرد موفق و تأثیرگذار پلیس با درک صحیح و کامل از حقوق و آزادی‌های شهروندی، امکان تضمین و حمایت از حقوق شهروندی وجود ندارد. و همچنین تعارضی بین عملکرد پلیس و انجام وظایف قانونی نسبت به تأمین نظم عمومی و امنیت جامعه، توسط پلیس و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی وجود ندارد و پلیس میتواند با رعایت موازین حقوق بشری هم سایر تکالیف قانونی خود را به‌طور موفق انجام دهد. به عبارتی می‌توان پرسید: پلیس چه نقشی در ارتباط با تضمین و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندی افراد دارد؟ لذا پلیس هم مکلف به رعایت الزامات و تعهدات و وظایف قانونی نسبت به حقوق و آزادی‌های شهروندی است و هم بزرگ‌ترین حامی و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های شهروندی است.

کلیدواژه‌ها